Tel:       + 355 69 2093714
Email:  
office{at}linas.farm            www.linas.farm
www.linas.farm
www.linasfarm.eu
www.linasfarm.com
BRIKETA DRURI PËR NGROHJE (7.5 - 8 mst = 1 Ton Briket Druri) (ALB)

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE: Dru dhe mbetje druri 100 % pa përbërës të tjerë.
- Standart i cilësisë EN ISO17225-2…
- Vlera neto kalorifike 15.97 mj/kg; 4.45 kwh/kg
- Diametri Ø 90 mm
- Përmbajtja e lagështirës (9.17) ≤ 10 %
- Përmbajtja e hirit 2.26 %

PËRDORIMI: Për ngrohjen e ambjenteve shtëpiake dhe publike. E përshtatshme për soba gize druri, për oxhaqe, për kamina dhe kaldaja druri.
BRIQUETTES FIREWOOD (7.5 - 8 mst = 1 Ton wood briquette) (ENG)

TECHNICAL FEATURES: Wood and wood waste 100% without additives.
- Quality Standard: EN ISO17225-2 ...
- Net calorific value: 15.97 MJ / kg; 4:45 kwh / kg
- Diameter: Ø 90 mm
- Moisture content: (9:17) ≤ 10%
- The contents of ash: 2:26%

USAGE: For heating of homes appliances and of public facilities. Suitable for cast iron wood stoves, for chimneys, for fireplaces and wood boilers.
LINAS FARM
Rruga Nacionale e Korçës, Fshati Gështenjas,
Pogradec 7301, Albania EU
PRODUKT NATYRAL - PELLET DRURI (ALB)

Përputhet me standartet e skemës së kualifikimit europiane ENplus A2
- 100 % - produkt i pastër ekologjik
- Mbetje minimale e hirit
- Diametri: Ø 6 mm
- Gjatësia: 3.15 ÷ 40 mm
- Vlera neto kalorifike: > 4,6 kWh/kg or > 16,5 MJ/kg
- Përmbajtja e lagështirës: ≤ 10 %

TË RUHET NË VENDE TË THATA
Përdoreni vetëm në sistemet e miratuara të djegies sipas udhëzimeve të duhura nga prodhuesit dhe regullave kombëtare.
NATURAL PRODUCT - WOOD PELLETS (ENG)

According to European quality certification scheme ENplus A2
- 100% eco - friendly product
- Minimal ash content
- Diameter: 6mm
- Length: from 3.15mm to 40mm
- Net Calorific Value: > 4,6 kWh/kg or > 16,5 MJ/kg
- Moisture content: ≤ 10%

STORE IN DRY CONDITIONS
Use only in approved and appropriate combustion systems according to manufacturer instructions and national regulations.
BRIKETA PËR ZGARË (ALB)

- Vlera neto kalorifike: 7000 kkal/kg
- Përmbajtja e lagështirës: ≤ 8 %
- Mbetje e hirit: ≤ 15%
- Karboni: 85 %
- Forma: Drejtkëndëshe

Produkt i prodhuar nga teknologji bashkëkohore dhe me kualitet shumë të lartë. Produkt i vlefshëm vetëm për zgara.

TË RUHET NË VENDE TË THATA
Përdoreni vetëm në sistemet e miratuara të djegies sipas udhëzimeve të duhura nga prodhuesit dhe regullave kombëtare.
BRIQUETTES FOR BARBECUE (ENG)

- Net Calorific Value: 7000 kcal / kg
- Moisture content: ≤ 8%
- Wastes of ash: ≤ 15%
- Carbon: 85%
- Form: Rectangular

Product produced by modern technology and very high quality. Product available only for the grill.

STORE IN DRY CONDITIONS
Use only in approved and appropriate combustion systems according to manufacturer instructions and national regulations.
Biomass energy consists in using organic material as an energy source. This organic material can be natural, residual sub-product or waste from agricultural or livestock activities or resulting from energy crops.
Advantages of using biomass energy are that it is 100% Renewable, it reduces the use of fossil fuels, helping to reduce carbon footprint, and it creates employment and development in rural areas. The materials from other activities are reused, which results in recycling and waste elimination, and it also decreases external dependency on the supply of fuel.
SOCIAL MEDIA
ADMIN PANEL
Address:
DOWNLOAD CENTER
Product Catalogue
Offline order form
Certification of LAB Analyses and ingredients peformance
Turf LAB Analysyses
This section is under constructiont
This section is under constructiont